Menu Zamknij

Tag: Grant Hart

Grant Hart – The Argument

Był w jed­nej z naj­waż­niej­szych grup lat 80. – hała­śli­wym Hüsker Dü. Solo nagry­wa nie­czę­sto, ale za to ambit­ne rze­czy. Nowy album Granta Harta odno­si się do „Raju utra­co­ne­go” Miltona i tego, jak „widział” go zmar­ły przy­ja­ciel Harta, William S. Burroughs.