Menu Zamknij

Tag: Gusstaff

Rimbaud – Rimbaud

Co za pły­ta! Trzech doświad­czo­nych muzy­ków z róż­nych świa­tów za punkt wyj­ścia obra­ło poezję Arthura Rimbauda (1854–91). Efekt ich badań znacz­nie prze­wyż­sza sumę talen­tów człon­ków zespo­łu: woka­li­sty Tomasza Budzyńskiego, sak­so­fo­ni­sty i klar­ne­ci­sty Mikołaja Trzaski (poznał ich ze sobą... Andrzej Stasiuk) oraz kom­po­zy­to­ra i pro­du­cen­ta Michała Jacaszka.

Hugo Race & The True Spirit – Spirit

30 lat temu zakła­dał The Bad Seeds. W latach zero­wych czy obec­nych też bez tru­du zna­la­zł­by z Nickiem Cave’em wspól­ny język. Hugo Race, austra­lij­ski woka­li­sta i gita­rzy­sta, gry­wał w fil­mach, pisał sce­na­riu­sze, nagry­wał solo, z Fatalists, współ­two­rzy kapi­tal­ne Dirtmusic z muzy­ka­mi Sacri Cuori, ale jego głów­nym zespo­łem jest The True Spirit.

Why? – Mumps, Etc.

Czasem zda­rza się album, któ­ry nie­ła­two opi­sać, a zasłu­gu­je na wię­cej niż nazwa­nie dobrym. Tak jest z Why? Czwarta pły­ta zespo­łu Yoniego Wolfa jest jak ame­ry­kań­ski wędro­wiec, hobo – wol­na, na żad­nym spo­so­bie muzycz­ne­go myśle­nia nie chce się zatrzy­mać dłużej.