Menu Zamknij

Tag: Gusstaff

The Kurws – Wszystko co stałe rozpływa się w powietrzu

Jeden z naj­lep­szych pol­skich zespo­łów nie­za­leż­nych po trzech latach od debiu­tu ma nowy, bar­dzo dobry album. Już ogry­wa go w ramach tra­sy euro­pej­skiej, wybrał się tak­że na kon­cert orga­ni­zo­wa­ny w Turcji przez Ministerstwo Kultury. Państwo wzię­ło anar­chi­stów do repre­zen­ta­cji kra­ju? Oni dali się prze­ko­nać? Jak dobrze, że nikt tu nie jest święt­szy od papieża.