Menu Zamknij

Tag: Happy Mondays

Gossip – A Joyful Noise

Napisałem sobie recen­zję Gossip, w mękach tak dużych jak for­mat, bo pły­ta nud­na jak fla­ki z ole­jem. Gdy zado­wo­lo­ny uda­łem się do redak­cji, redak­tor Sankowski oświe­cił mnie, że on sam napi­sał już tydzień wcze­śniej o tej pły­cie. Padłem więc ofia­rą cyklu pro­duk­cyj­ne­go. Tym bar­dziej jed­nak Gossip powin­no paść moją ofiarą.