Menu Zamknij

Tag: Hati

Hati – Metanous

Z opo­rem nazy­wam auto­rów tej pły­ty muzy­ka­mi. Artyści z Hati – na albu­mie „Metanous” to ter­cet – to ktoś wię­cej. Ich coraz rzad­sze kon­cer­ty to per­for­man­ce, wej­ście w trans i otę­pie­nie, gra ze zmy­sła­mi. Wykorzystują instru­men­ty aku­stycz­ne, z któ­ry­mi w cza­sie wystę­pów są wśród publicz­no­ści, a nie wywyż­sze­ni na scenie.