Menu Zamknij

Tag: Hoszpital

Hoszpital – Horor

Coś dla miło­śni­ków pol­skiej sce­ny gita­ro­wej: otóż są na niej jesz­cze zespo­ły umie­ją­ce ukła­dać dobre pio­sen­ki. Rok po debiu­cie poznań­skie trio Hoszpital nagra­ło album dopra­co­wa­ny i skon­den­so­wa­ny (pro­du­ko­wał Paweł Cieślak). Gitara cho­dzi ślicz­nie, pio­sen­ki prze­świe­tla słoń­ce i wiatr.

Hoszpital – Weszoło

Debiut, jakich zawsze mało – mło­dy i mądry zespół szu­ka sobie miej­sca w świe­cie pop roc­ka. Wszyscy rzu­ci­li się grać elek­tro­ni­kę, a Hoszpital sta­wia na utwo­ry łagod­ne, ale gita­ro­we. Tu i ówdzie pozna­nia­cy dokła­da­ją kla­wi­sze, co jesz­cze osła­dza brzmie­nie, a na wierz­chu jest koją­cy głos wokalisty.