Menu Zamknij

Tag: Hotel Kosmos

Rara – Wiatr

Rafał Skonieczny, daw­niej lider roc­ko­we­go Hotelu Kosmos, dał sobie spo­kój z refre­na­mi, zwrot­ka­mi i śpie­wem, wkrę­cił się w gita­rę aku­stycz­ną. Jego utwo­ry są dziś bli­skie tego, co robi Kuba Ziołek w Starej Rzece (ten zresz­tą śpie­wa na „Wietrze”).

Hotel Kosmos – Weird Polonia

Parę lat temu to był­by hit. Mógłby tchnąć w pol­skie indie świe­żość – eks­plo­atu­je nową falę, wie­je chło­dem, kła­nia się sho­ega­ze­’o­wi. Jednak dzie­cia­ki, któ­re cho­dzi­ły wte­dy na gita­ro­we kon­cer­ty, same się już zorien­to­wa­ły, że wąskie spodnie nie tele­por­tu­ją do Nowego Jorku. Dziś „Weird Polonia” to album hau­te coutu­re, ale z poprzed­niej epoki.