Menu Zamknij

Tag: Igor Spolski

Igor Spolski & The Dudes – Wakacje z Hindusami

Warszawa tak dale­ko, że po policz­kach pły­ną sło­ne kro­ple żołąd­ko­wej gorz­kiej” – to naj­waż­niej­sze sło­wa na nowej pły­cie Igora Spolskiego. Związany daw­niej z zespo­łem Płyny woka­li­sta i gita­rzy­sta (man­do­li­ni­sta, uku­le­li­sta...) kil­ka lat temu wybrał się na trzy mie­sią­ce do Nepalu, żeby nagrać album z lokal­ny­mi muzykami.

Płyny – Vacatunes

Warszawski zespół kazał cze­kać na swo­ją trze­cią pły­tę pięć lat. Wraca mało zmie­nio­ny. Płyny były i są wiel­bi­cie­la­mi waka­cji, speł­nia­ją się zabra­ne na spon­ta­nicz­ny wyjazd (auto­stop, samo­chód, pociąg) lub zosta­wio­ne na lato w mie­ście (pla­ża nad Wisłą, Skaryszak, podwór­ka klubów).