Menu Zamknij

Tag: Instant Classic

Wild Books – 2

Już nie chce mi się powta­rzać, że Wild Books jest zespo­łem wybit­nym, gra­ją­cym prze­pięk­ną muzy­kę. Nowa pły­ta jest krót­ka – w sam raz, zawie­ra trzy utwo­ry bar­dzo krót­kie i trzy dłuż­sze. W glo­rii prze­ste­rów, w huku sto­py i stud­ni, w nie­zro­zu­mia­łych sło­wach odnaj­du­ję kla­syk roku 2017.

Guiding Lights – New Ways To Feel Bad

Trio Guiding Lights ukła­da szyb­kie gita­ro­we pio­sen­ki, któ­re łatwo wpa­da­ją w ucho. Rock and roll czy anti-folk? Nie ma to zna­cze­nia, ponie­waż (przy­naj­mniej w tek­stach war­szaw­skie­go zespo­łu) i tak wszyst­ko pój­dzie źle, bo od począt­ku nie było szans, a poza tym świat się kończy.

Saagara – 2

Na pły­cie „2” zespo­łu Saagara tra­dy­cyj­na muzy­ka połu­dnio­wych Indii jest tyl­ko jed­nym z żywio­łów. Nasz eks­por­to­wy klar­ne­ci­sta Wacław Zimpel dokła­da do tego nie tyl­ko sło­wiań­ską melan­cho­lię, ale też zachod­ni jazz i oczy­wi­ście mini­mal music.

Fertile Hump – Dead Heart

Prawdziwy rock and roll – blu­eso­wy, korzen­ny, śpie­wa­ny po ame­ry­kań­sku przez Magdę Kramer i pozo­sta­ją­ce­go w cie­niu Tomka Szkielę z The Stubs. Kłania się natu­ral­ny opo­wia­dacz Jack White, a z dru­giej stro­ny – życie rodzin­ne a la polonaise.