Menu Zamknij

Tag: Instant Classic

Innercity Ensemble – III

Trzecia pły­ta zało­żo­nej w Bydgoszczy impro­wi­zu­ją­cej muzycz­nej mię­dzy­mia­stów­ki. Nie tyl­ko kra­jo­wi dzien­ni­ka­rze widzą w Innercity Ensemble zja­wi­sko istot­ne na świa­to­wej sce­nie. Niedawno „III” zaję­ło 3. miej­sce na liście płyt mija­ją­ce­go roku według por­ta­lu The Quietus.

LAM – LAM

Klarnecista Wacław Zimpel może scho­wać nazwi­sko za nazwą zespo­łu, ale nie scho­wa cha­ry­zmy i talen­tu. W trio LAM z per­ku­si­stą Hubertem Zemlerem i pia­ni­stą Krzysztofem Dysem zaczął od improwizacji...

So Slow – Nomads

Pierwsza pły­ta So Slow „Dharavi” uka­za­ła się bli­sko dwa lata temu. Teraz muzy­cy kwin­te­tu zazna­cza­ją, że ten album jest poże­gna­niem z woka­li­stą Łukaszem Jędrzejczakiem. Rozumiem róż­ni­ce w podej­ściu do mate­rii dźwię­ko­wej, ale żału­ję. Nie tyl­ko głos, ale też syn­te­za­to­ry Jędrzejczaka sta­no­wią waż­ną war­stwę ich muzyki.

Fertile Hump – EP

Te led­wie 11 minut wyda­nych na pły­cie CD, kase­cie i winy­lu nagra­ło tro­je ludzi. Tomek gra tu na gita­rze i śpie­wa znacz­nie mniej niż w The Stubs. Główną woka­list­ką jest Magda, też gra­ją­ca na gita­rze. Skład uzu­peł­nia per­ku­si­sta Maciek (gra­ją­cy m.in. w Hard To Breathe i Test Prints).