Menu Zamknij

Tag: Instant Classic

The Stubs – Social Death By Rock’n’Roll

U Stubsów sta­ra bie­da. Od począt­ku w 2010 r. obra­li wszak sty­li­sty­kę, w któ­rej wszyst­ko już było. Mają jed­nak tyle entu­zja­zmu, że sta­re paten­ty dzia­ła­ją coraz lepiej. Niechlujne i ostre jak żylet­ka Polsilver rif­fy gita­ro­we, tłu­cze­nie w bęb­ny, dzi­kie wrza­ski zdar­tym gło­sem i dud­nią­cy bas.

Merkabah – Moloch

Łączenie sło­wa „jazz” ze sło­wem „hard­co­re” jest ryzy­kow­ne. Oba te gatun­ki są, powiedz­my, nie­zbyt żywot­ne. Tego rodza­ju sklej­ka zawsze wyglą­da na rekla­mo­wa­nie sta­rych kap­ci jako świe­żych (przed­ro­stek „post”) butów i skar­pet w jed­nym. Merkabah, kwin­tet z Warszawy, gra jed­nak muzy­kę dużo trud­niej­szą do nazwa­nia niż posthardore-jazz.