Menu Zamknij

Tag: Izrael

Nor Cold – Nor Cold

Tytuł biblij­ny, a muzy­ka żydow­ska, choć nie kle­zmer­ska. To idzie mło­dość. Liderem gru­py jest Olgierd Dokalski, trę­bacz zwią­za­ny m.in. z jaz­zo­wym Daktari i awan­gar­do­wym kIRkiem. Do Nor Cold zacią­gnę­li się tak­że gita­rzy­sta Wojciech Kwapisiński, per­ku­si­sta Oori Shalev z Izraela oraz bel­gij­ski sak­so­fo­ni­sta i klar­ne­ci­sta Zeger Vandenbussche.