Menu Zamknij

Tag: Jacek Lachowicz

L.A.S. – Mieszany

Znakomite kom­po­zy­cje w muzy­ce pop to coś, cze­go na pol­skiej sce­nie wciąż jest za mało. „Mieszanego” słu­cha się z przy­jem­no­ścią. Szkoda tyl­ko, że do pozio­mu muzy­ki nie dostro­iły się tek­sty piosenek.

L.A.S. – Szum

Solowy album gra­ją­ce­go Jacka Lachowicza, któ­ry karie­rę zaczy­nał w latach 90. w Ściance. Jego orga­ny sta­no­wi­ły o cha­rak­te­ry­stycz­nym brzmie­niu tego zespo­łu. Teraz kla­wi­szo­wiec idzie dro­gą choć­by Makowieckiego, czy­li popo­wej, goto­wej do tań­ca elek­tro­ni­ki. L.A.S. to pio­sen­ki w naj­lep­szym zna­cze­niu tego słowa.