Menu Zamknij

Tag: Jagjaguwar

Unknown Mortal Orchestra – Multi-Love

W Polsce roz­ryw­ko­we lata 70. wra­ca­ją odmie­nio­ne, ale z pod­kre­śle­niem wpły­wu wiel­kich tam­tych lat (vide „Przelot” Ptaków). W Stanach ina­czej, mło­dzi arty­ści od sta­rych bio­rą niby tyl­ko instru­men­ty, ale wycho­dzi im muzy­ka nie­źle zadłu­żo­na u daw­nych mistrzów.

Volcano Choir – Repave

Nie ma oczy­wi­ście żad­ne­go chó­ru. Za chór wystar­czy głos Justina Vernona. Volcano Choir, pro­jekt star­szy niż Bon Iver, wra­ca po czte­rech latach. Pierwszy album „Unmap” Vernon „zro­bił” przez inter­net z muzy­ka­mi Collections of Colonies of Bees. „Repave” to już w peł­ni zespo­ło­wa pły­ta, mniej eks­pe­ry­men­tal­na. Piosenki, przeboje.