Menu Zamknij

Tag: Jamie xx

Jamie xx – In Colour

Anglosasi poczu­li krew i sypią naj­wyż­szy­mi oce­na­mi – histo­ria jak z Oscarem, któ­re­go twór­cy fil­mo­wi dali „Birdmanowi”, fil­mo­wi o twór­cach. Oto debiu­tu­je facet odpo­wie­dzial­ny za pro­duk­cję i rytm w naj­cen­niej­szym zespo­le ostat­niej dekady.