Menu Zamknij

Tag: Janek Samołyk

Janek Samołyk – Na prezent

30-latek z Wrocławia po dwóch pły­tach solo­wych nagrał album waż­ny i bar­dzo dobry. Melodie i refre­ny z „Na pre­zent” mają dużą kla­sę. Napisał je Marek Jałowiecki. Jeszcze w latach 80., jako nasto­la­tek, w Mysłowicach zało­żył on zespół Generał Stilwell gra­ją­cy bry­tyj­ską muzy­kę gita­ro­wą, póź­niej grał z Delons i Ladislav.

Janek Samołyk – Problem z wiernością

Janek Samołyk nale­ży do tych praw­dzi­wych face­tów, dla któ­rych pio­sen­ka jest pró­bą upo­rząd­ko­wa­nia waż­nych spraw. Opowiedzenie, bez uwznio­śla­nia, to krok posta­wio­ny już na nowej ścież­ce. Samołyk jest natych­miast two­im kole­gą, nie sta­wia barier, od razu jest komu­ni­ka­tyw­ny. Bez szan­ta­żu i bez epa­to­wa­nia tym, co dla nie­go jest istotne.