Menu Zamknij

Tag: Jerz Igor

Jerz Igor – Mała płyta

Dwóch per­ku­si­stów z war­szaw­skiej sce­ny alter­na­tyw­nej dzię­ki wspar­ciu inter­nau­tów stwo­rzy­ło faj­ny i waż­ny album. „Mała pły­ta” Jerza Igora to pięk­ny przed­miot i – tak jak bywa­ło w latach 80. w przy­pad­ku nagrań stwo­rzo­nych z myślą o naj­młod­szych – dźwię­ko­wa przy­jem­ność. I dla dzie­ci, dla dorosłych.