Menu Zamknij

Tag: Jesień

Jesień – Jeleń

Jest w Toruniu zespół, któ­ry umie grać cięż­ko, pro­gre­syw­nie i pisze cudow­ne tek­sty. Zacytuję mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne: „Dwanaście utwo­rów o miło­ści, śmier­ci, bogu, dia­ble, sta­wia­niu, prze­sta­wa­niu i sporcie”.