Menu Zamknij

Tag: Kanye West

Chance The Rapper – Coloring Book

Chance The Rapper i Kanye West sta­le są porów­ny­wa­ni. Obaj z Chicago, rapo­wa­li nawza­jem na swo­ich pły­tach. 23-let­ni Chance nie dał się sku­sić żad­nej wytwór­ni, dłu­go wycze­ki­wa­ny trze­ci mixta­pe „Coloring Book” wydał sam, orga­ni­zu­jąc pre­mie­rę przy­po­mi­na­ją­cą szkol­ną wyciecz­kę (auto­bu­sy, sło­dy­cze, radość).

Kanye West – My Beautiful Dark Twisted Fantasy

Największe ego w hip-hopie na swo­jej pią­tej pły­cie jest wię­cej niż pro­du­cen­tem. Oprócz hip-hopu chce być naj­więk­sze w jesz­cze kil­ku kon­ku­ren­cjach. Kanye West wycho­dzi z kry­zy­su i nagry­wa pio­sen­ki po sześć, sie­dem i dzie­więć minut. Odkrył już wszyst­kie kar­ty czy może za chwi­lę zro­bi coś jesz­cze lepszego?