Menu Zamknij

Tag: Karrot Kommando

Dagadana – List do ciebie

Pozycja star­to­wa nie­wy­god­na. Ukraina poka­zu­je nam wła­śnie, że moż­na zmie­niać świat, a pol­sko-ukra­iń­ski zespół w tej samej chwi­li wyda­je na świat mie­sią­ca­mi szy­ko­wa­ną pły­tę, na któ­rej zma­ga się z poezją Janusza Różewicza.

Earl Jacob – Warto rozrabiać

Earl Jacob repre­zen­tu­je war­szaw­ski puls, ulicz­ne reg­gae, jest współ­pra­cow­ni­kiem Pablopavo. Teraz debiu­tu­je jako arty­sta solo­wy, z wła­sny­mi pio­sen­ka­mi i zespo­łem. Brzmieniowo bli­żej mu do tra­dy­cyj­nych jamaj­skich brzmień niż do elek­tro­nicz­nej nowoczesności.