Menu Zamknij

Tag: Kaseciarz

Kaseciarz – Gay Acid

Mam pro­blem z Kaseciarzem: od płyt wolę kon­cer­ty. Niektóre z nowych pio­se­nek kra­kow­skie­go zespo­łu podzi­wiam, ale łapię się na tym, że zle­wa­ją mi się ze star­szy­mi rze­cza­mi. Ważniejszy niż melo­die czy tem­pa jest w Kaseciarzu kli­mat grania.

Benjamin Booker – Benjamin Booker

Serwis Examiner.com twier­dzi, że jeste­śmy świad­ka­mi naro­dzin gwiaz­dy punk roc­ka. Znajduję fil­mik „Watch Benjamin Booker rock the shit out of Conan” (cho­dzi o Conana O’Briena pre­zen­tu­ją­ce­go w swo­im pro­gra­mie tele­wi­zyj­nym mło­dych muzy­ków). Młody arty­sta jest rekla­mo­wa­ny jako ciem­no­skó­ry Jack White.