Menu Zamknij

Tag: Kayax

Krzysztof Zalewski – Złoto

Swą trze­cią pły­tę „Złoto” Krzysztof Zalewski zapo­wia­dał jako gra­nie roc­ko­we i nie­utem­pe­ro­wa­ne. Fakt, jest tu mniej cyze­lo­wa­nia, a wię­cej ener­gii. W dodat­ku Zalewski napi­sał dobre, hasło­we, ale nie pro­stac­kie tek­sty. To jego pierw­sze w peł­ni doj­rza­łe dzieło.

Bownik – Bownik

Przykład na to, że war­to być w odpo­wied­nim cza­sie we wła­ści­wym miej­scu. Pół roku temu na festi­wa­lu Spring Break w Poznaniu parę osób zwró­ci­ło uwa­gę na efek­tow­ny, pełen emo­cji kon­cert gru­py Control The Weather.

Zakopower – Drugie pół

Dziesięć lat po debiu­tanc­kiej pły­cie i czte­ry po „Boso” wra­ca Zakopower. Umownie skła­da­ją­cy się z arty­stów „pod­ha­lań­skich” i „roc­ko­wych” dzie­wię­cio­oso­bo­wy zespół Sebastiana Karpiela-Bułecki „Drugim pół” pod­kre­śla wyso­ką pozy­cję w świe­cie pol­skie­go popu. Kompozytorem i pro­du­cen­tem pły­ty jest Mateusz Pospieszalski z Voo Voo, sta­ły współpracownik.