Menu Zamknij

Tag: Kayax

Maja Kleszcz & IncarNations – Odeon

Dawna woka­list­ka Kapeli ze Wsi Warszawa pra­cu­je z Wojciechem Krzakiem. Tamten świa­to­wej kla­sy zespół opu­ści­li razem po pły­cie „Infinity”. Kapela wyda­ła ostat­nio „Nord”, pozo­sta­jąc w krę­gu muzy­ki etnicz­nej, a Incarnations na swo­jej dru­giej... zro­bi­ło piosenki.

Brodka – Lax

Drugim obok Kamp! mate­ria­łem ide­al­nym do cykli­no­wa­nia par­kie­tów (nim czy z nim – to odręb­na kwe­stia) jest nagra­na w Los Angeles płyt­ka Moniki Brodki. Przed waka­cja­mi wyszła w for­mie elek­tro­nicz­nej, teraz jest fizycz­ny nośnik.

Grabek – Duality

Poznań lirycz­ny, ale nie oni­rycz­ny. W tytu­ło­wej dwo­isto­ści zain­te­re­so­wań Grabka cho­dzi o to, że ten nie­zły woka­li­sta akom­pa­niu­je sobie skrzyp­ca­mi (koja­rzą się ludo­wo) i elek­tro­ni­ką (miej­sko).

Skubas – Brzask

Po bły­sko­tli­wym debiu­cie rów­ne dwa lata temu dziś Radosław Skubaja wra­ca odmie­nio­ny. Pierwszy album „Wilczełyko” oce­nia­no jako momen­ta­mi grun­ge­’o­wy, moc­ny, męski – zasko­cze­nie po latach współ­pra­cy z elek­tro­nicz­ny­mi arty­sta­mi pokro­ju Noviki, Smolika czy Enveego.

Fox – Fox

Michał „Fox” Król odpo­wia­da za muzycz­ną opra­wę wynu­rzeń Marii Peszek z albu­mu „Jezus Maria Peszek”. Doskonale dopa­so­wał się do tem­pe­ra­men­tu woka­list­ki i umiał wyeks­po­no­wać naj­lep­sze w jej karie­rze teksty. 

Marek Dyjak – Kobiety

Nie wypa­da pisać przy recen­zji pły­ty o wię­zie­niu, ale głos Dyjaka ma w sobie roz­pacz, tęsk­no­tę i nie­złom­ność, któ­re wła­śnie z kry­mi­na­łem się koja­rzą. Wysocki. Nerwy na wierz­chu, błę­dy w kar­to­te­ce, kil­ka moc­nych płyt na kon­cie – a facet jest wciąż przed czterdziestką.