Menu Zamknij

Tag: Kazik

Kult – Spokojnie

4 czerw­ca, rok 2016. Starzy idą świę­to­wać wol­ność z KOD-em, mi nie po dro­dze. Nie jestem pewien, czy pró­bu­ję dopi­sać się do gro­na wiecz­nie mło­dych, czy to moje lewac­two, brak sym­pa­tii do tłu­mów albo do wykrzy­ki­wa­nia suk­ce­su i wol­no­ści w naro­do­wej for­mie. Przemęczony pra­cą ponad siły nie uwa­żam tego za suk­ces i prze­jaw wolności.