Menu Zamknij

Tag: Kendrick Lamar

Kendrick Lamar – Untitled Unmastered

Dla wie­lu Kendrick Lamar był boha­te­rem roku 2015 w muzy­ce. Na pły­cie „To Pimp A Butterfly” zdo­łał połą­czyć indy­wi­du­al­ne doświad­cze­nie dora­sta­nia w złej dziel­ni­cy kali­for­nij­skie­go Compton z sytu­acją czar­nych w Stanach Zjednoczonych kil­ka­dzie­siąt lat po znie­sie­niu segre­ga­cji rasowej.