Menu Zamknij

Tag: Ketha

Off Festival 2015, 7–9 sierpnia (edycja 10.)

Byłem na wszyst­kich edy­cjach festi­wa­lu Off od pierw­sze­go w 2006 roku. Wtedy mi się spodo­ba­ło i już zosta­łem. Po dro­dze zro­bi­łem się sta­ry i zosta­łem dzien­ni­ka­rzem piszą­cym o muzy­ce, może w innej kolej­no­ści. Nie pró­bu­ję więc być prze­ni­kli­wy, tyl­ko spraw­dzić, cze­go ta impre­za mi dostar­cza, cze­go tam jesz­cze szukam.

Ketha – #!%16.7

To już trze­cie wydaw­nic­two Kethy. Grupa powo­łu­je się na inspi­ra­cje zespo­łem Kobong, któ­ry w latach 90. nagrał jed­ne z naj­waż­niej­szych pol­skich płyt, jeśli cho­dzi o cięż­kie, gita­ro­we gra­nie z zacię­ciem eks­pe­ry­men­tal­nym. Na „#!%16.7” nie ma jed­nak mowy o kopio­wa­niu muzycz­nych pomy­słów. Od swo­ich mistrzów Ketha wzię­ła otwar­tość na eks­pe­ry­ment, na to, co się może wydarzyć.