Menu Zamknij

Tag: Kiev Office

Kiev Office – Statek matka

Jak na zespół mają­cy w dorob­ku już czte­ry pły­ty stu­dyj­ne, Kiev Office idzie do przo­du nie­spiesz­nie, sta­le roz­glą­da­jąc się na boki. Ich hała­śli­we i melo­dyj­ne pio­sen­ki ocie­ra­ją się już o per­fek­cję, czas więc szu­kać nowych wyzwań.

Kiev Office – Zamenhofa

Gitarowe trio pod­su­mo­wu­je pią­te uro­dzi­ny albu­mem nr 3. Do pew­ne­go stop­nia jest to album nr 0,5, bo wśród 14 utwo­rów prze­wa­ża­ją nagra­ne na samym począt­ku dzia­łal­no­ści zespo­łu lub nawet przed jej roz­po­czę­ciem. Te ostat­nie powsta­ły w domu lide­ra gru­py Michała „Gorana” Miegonia.

1926 – 1926

Nazwa łaj­by to data nada­nia praw miej­skich Gdyni. Załoga to muzy­cy z doświad­cze­niem z takich grup jak Kiev Office i Marla Cinger. Kapitanem jest Bartosz Boro Borowski, gdyń­ski gita­rzy­sta, a zwłasz­cza ani­ma­tor sce­ny nie­za­leż­nej. A w jaki rejs wybie­ra się sta­tek o trzech masz­tach (gita­rach)?