Menu Zamknij

Tag: King Krule

King Krule – The Ooz

Mocna i deli­kat­na. Zabawna, buja­ją­ca, ale ciem­na i strasz­na. Taka jest trze­cia pły­ta Archy’ego Marshalla, w wie­ku 23 lat jed­ne­go z naj­ory­gi­nal­niej­szych mło­dych twór­ców łączą­cych elek­tro­ni­kę z żywą muzyką.

King Krule – 6 Feet Beneath The Moon

Co jest naj­waż­niej­sze w muzy­ce pop? Bez dobre­go woka­lu trud­no o porząd­ną pio­sen­kę. To głos i melo­dia zapa­da­ją w pamięć i pobu­dza­ją wyobraź­nię. Dawno nie było w muzy­ce gło­su tak przej­mu­ją­ce­go jak ten, któ­rym dys­po­nu­je Archy Marshall, woka­li­sta, pro­du­cent i graf­fi­ciarz z połu­dnio­wo-wschod­nie­go Londynu.