Menu Zamknij

Tag: Komora A

Komora A – Crystal Dwarf

Komora A to rzad­ki przy­pa­dek. Do gra­nia tego rodza­ju muzy­ki wystar­czy jed­na oso­ba. Jeśli jest ich wię­cej, to mogą eks­po­no­wać kolek­ty­wizm, jak pod­kre­śla­ją­cy zna­cze­nie ano­ni­mo­wo­ści i wspól­ne­go doświad­cze­nia duet RSS B0YS. Inna moż­li­wość to krót­ko­trwa­łe zde­rze­nia wyra­zi­stych oso­bo­wo­ści, jak Powell i Lorenzo Senni na zeszło­rocz­nym festi­wa­lu Unsound.