Menu Zamknij

Tag: Kondico Dreams

Fuka Lata – Saturn melancholia

Saturn melan­cho­lia” nie jest tak okrop­na jak okład­ka. To psy­cho­de­licz­na, bar­dzo ryt­micz­na, ale nie do tań­ca prze­zna­czo­na elek­tro­ni­ka. Duet woka­list­ki i pro­du­cent­ki Leedvd z gita­rzy­stą Mito Dayem deli­kat­nym, ale na ogół dłu­gim tran­sem pró­bu­je lek­ko wywró­cić słu­cha­cza, zastą­pić mu rze­czy­wi­stość wła­snym światem.

Fuka Lata – Electric Princess EP

Niesamowicie roz­wi­ja się ten duet z Warszawy. Uczestnicy festi­wa­lu Open’er będą mie­li oka­zję przez chwi­lę poczuć się jak na bar­ce­loń­skiej Primaverze – w środ­ku nocy zagra dla nich czo­ło­wy przed­sta­wi­ciel euro­pej­skie­go elek­tro­nicz­ne­go popu. Nie tak pio­sen­ko­we­go, jak Novika albo Smolik, ale bar­dziej tajem­ni­cze­go i transowego.