Menu Zamknij

Tag: Krzysztof Zalewski

Krzysztof Zalewski – Złoto

Swą trze­cią pły­tę „Złoto” Krzysztof Zalewski zapo­wia­dał jako gra­nie roc­ko­we i nie­utem­pe­ro­wa­ne. Fakt, jest tu mniej cyze­lo­wa­nia, a wię­cej ener­gii. W dodat­ku Zalewski napi­sał dobre, hasło­we, ale nie pro­stac­kie tek­sty. To jego pierw­sze w peł­ni doj­rza­łe dzieło.