Menu Zamknij

Tag: Kuba Ziołek

Stara Rzeka – Stara Rzeka

Półtora roku temu debiu­tanc­ka pły­ta i kase­ta odbi­ła się sze­ro­kim echem w Polsce i na świe­cie. Teraz sto­ją­cy za tym pro­jek­tem Kuba Ziołek przy­go­to­wał dzie­się­cio­mi­nu­to­we­go sin­gla, któ­ry nie ustę­pu­je tam­te­mu albu­mo­wi, choć znacz­nie się od nie­go różni.

Ed Wood – Post-Mortem Lovers

Na swo­je dzie­się­cio­le­cie znów roz­krę­ca się bez­cen­na war­szaw­ska fir­ma Lado ABC. Po cichu uka­za­ła się goto­wa od pół­to­ra roku dru­ga pły­ta Eda Wooda. Nazwisko reży­se­ra fil­mo­we­go nazy­wa­ne­go naj­gor­szym w histo­rii słu­ży za nazwę zespo­łu w skła­dzie per­ku­sja i gitara.

Hokei – Don’t Go

Chodzi o hokei bez „j” w kształ­cie kija – ozna­cza­ją­cy „japoń­ską sztu­kę wal­ki, szko­łę zapa­mię­ty­wa­nia i powta­rza­nia. Tego, co było – w to, co jest”. Tak opi­su­ją to sami muzy­cy. Założycielem zespo­łu jest gita­rzy­sta Piotr Bukowski.