Menu Zamknij

Tag: Lado ABC

Paula i Karol – Whole Again

Straszny tele­dysk do „Whole Again” tyl­ko prze­szka­dza. Ma być tak: napi­sy, w rolach głów­nych, te spra­wy. Szybki mon­taż. Detal: cym­bał­ki, odda­le­nie, unie­sio­na ręka dzier­żą­ca pałecz­kę. Dzyń, star­tu­je muzy­ka. Cięcie. Miejska noc i sto­py na chod­ni­ku – taniec, pod­sko­ki. Cięcie.

Babadag – Babadag

W zespo­le o nazwie ze Stasiuka i z mapy reali­zu­je się Ola Bilińska, do tej pory głów­nie woka­list­ka pio­sen­ko­wych zespo­łów Płyny i Muzyka Końca Lata. W grud­niu – tym razem albo bar­dzo mroź­nym, albo wil­got­nym i mgli­stym – wyda­ła dłu­go ocze­ki­wa­ny album, na któ­rym rzą­dzi już tyl­ko ona.

Deerhoof – La Isla Bonita

Nie do wia­ry, że Deerhoof, zespół fun­da­men­tal­ny dla dzi­siej­szej gita­ro­wej alter­na­ty­wy, obcho­dzi 20-lecie. Nowy album wiecz­nie mło­dych Kalifornijczyków, już 13., w Polsce uka­zu­je się w Lado ABC, wytwór­ni muzy­ków two­rzą­cych war­szaw­ską sce­nę impro­wi­zo­wa­ną, pio­sen­ko­wą i awangardową.

Der Father – Wake Up

Kolejny zespół z sze­ro­kie­go krę­gu war­szaw­skich muzy­ków zwią­za­nych ze śro­do­wi­skiem wytwór­ni Lado ABC pro­wa­dzo­nej m.in. przez Macia Morettiego i Pawła Szamburskiego. Der Father są tro­chę jak Pictorial Candi z Candelarią Saenz Valiente na cze­le, tro­chę jak Gaba Kulka ze swo­imi muzy­ka­mi, zupeł­nie ina­czej niż Babadag z Olą Bilińską.

Jerz Igor – Mała płyta

Dwóch per­ku­si­stów z war­szaw­skiej sce­ny alter­na­tyw­nej dzię­ki wspar­ciu inter­nau­tów stwo­rzy­ło faj­ny i waż­ny album. „Mała pły­ta” Jerza Igora to pięk­ny przed­miot i – tak jak bywa­ło w latach 80. w przy­pad­ku nagrań stwo­rzo­nych z myślą o naj­młod­szych – dźwię­ko­wa przy­jem­ność. I dla dzie­ci, dla dorosłych.