Menu Zamknij

Tag: Lado ABC

Pictorial Candi – Drink

Nadrabiamy zale­gło­ści z koń­ców­ki roku. Najważniejszą jest dru­gi, dosko­na­ły album zespo­łu Candelarii Saenz Valiente, któ­rej towa­rzy­szy m.in. mąż Marcin Masecki (na orga­nach, kla­wi­szo­wym basie i nie tyl­ko). Kilka ich kon­cer­tów obej­rza­nych w cią­gu 2013 r. upew­ni­ło mnie, że to już zespół peł­ną gębą.

Hokei – Don’t Go

Chodzi o hokei bez „j” w kształ­cie kija – ozna­cza­ją­cy „japoń­ską sztu­kę wal­ki, szko­łę zapa­mię­ty­wa­nia i powta­rza­nia. Tego, co było – w to, co jest”. Tak opi­su­ją to sami muzy­cy. Założycielem zespo­łu jest gita­rzy­sta Piotr Bukowski.

Polska z wielkiej płyty

Nakłady płyt lecą na łeb na szy­ję, ale ambit­nej muzy­ki jest w Polsce coraz wię­cej. Nagrania na wyso­kim pozio­mie są nie tyl­ko w wiel­kich skle­pach i dużych radio­sta­cjach. Małe wytwór­nie rosną w siłę – tekst z „Gazety Wyborczej”

Karol Strzemieczny [Paula i Karol] – wywiad dla „Lampy”

Nie potra­fię żyć bez muzy­ki, muszę sobie codzien­nie puścić „Desire” Dylana, żeby funk­cjo­no­wać, więc chy­ba muzy­ka jest zaje­bi­ście waż­na. Jednak o wie­le więk­szy sens ma zbu­do­wa­nie domu albo dro­gi niż napi­sa­nie pio­sen­ki – mówi Karol. Gadaliśmy na oko­licz­ność war­szaw­skie­go nume­ru „Lampy”, o pisa­niu o Warszawie po angiel­sku i masie innych atrakcji.