Menu Zamknij

Tag: Łagodna Pianka

Łagodna Pianka – Prawie-science fiction

Ten zespół mie­wał pro­blem z wize­run­kiem. Aż za bar­dzo był – zgod­nie z nazwą – łagod­ny. Okładka i tytuł debiu­tanc­kiej pły­ty „Najmniejsze prze­bo­je” sprzed dwóch lat pogłę­bia­ły wra­że­nie wywo­ła­ne chło­pię­cą bar­wą gło­su woka­li­sty i gita­rzy­sty Piotra Jabłońskiego. Drugi album powi­nien więc prze­su­nąć akcen­ty tak, żeby to odczu­cie dzie­cię­co­ści odsu­nąć na dru­gi albo i trze­ci plan.

Łagodna Pianka – Najmniejsze przeboje

Debiut mło­de­go zespo­łu z małej miej­sco­wo­ści na Podkarpaciu. Zanim jesz­cze go nagra­li, na wspól­ną tra­sę ze Strachami na Lachy zapro­sił ich Grabaż. Nie dali pla­my. Prosty roc­ko­wy kwar­tet z cie­ka­wym, pew­nym woka­lem Piotra Jabłońskiego i uta­len­to­wa­nym kla­wi­szow­cem Marcinem Dyłą.