Menu Zamknij

Tag: Latarnia

Syny – Sen

Do pol­skie­go hip-hopu usta­wia­ją się bokiem, a nawet tyłem. Rapują o „estres­so na osie­dlu”, pisa­niu wier­szy i ser­cu, któ­re dud­ni. Na pły­cie „Sen” Syny są jak Bruce Lee w labi­ryn­cie luster z „Wejścia smoka”.

Lauda – Gennin

Nazwy Lauda uży­wa mał­żeń­stwo Iwona i Błażej Król. Błażej w duecie UL/KR i póź­niej solo jako Król (tak­że z pew­nym udzia­łem Iwony) jest boha­te­rem ostat­nich lat w pol­skiej muzy­ce nie­za­leż­nej – nagry­wał krót­kie, lirycz­ne pio­sen­ki opar­te na elek­tro­ni­ce i prze­two­rzo­nej gitarze.

Normal Echo – Accidental Forever

Po świet­nej pły­cie hipho­po­we­go duetu Syny opu­bli­ko­wa­nej zimą wydaw­nic­two Latarnia latem pro­po­nu­je solo­wy album ber­liń­czy­ka Dawida Szczęsnego zna­ne­go np. z gru­py Niwea. Tam współ­pra­co­wał z Wojciechem Bąkowskim jako pro­du­cent, teraz sam sta­je za mikrofonem.