Menu Zamknij

Tag: Latarnia

Syny – Orient

Kontrowersja w prak­ty­ce – czy­li jed­ni mówią: kapi­tal­ne, inni twier­dzą: strasz­ne. Album synów „Orient” to jed­na z naj­cie­kaw­szych ostat­nio rze­czy w hip-hopie. Powrót do sta­rych, przy­bru­dzo­nych brzmień, do spon­ta­nicz­no­ści taki Pro8l3m cele­bru­je dość „ład­nie”. Syny – po chu­li­gań­sku, ale z klasą.

Dva – Nipomo

To par­tia Davida Byrne’a – eks­pe­ry­men­tal­na. Pozwala sobie na wszyst­ko, ale sta­ra się zamknąć to w for­mu­le śpie­wa­nej, melo­dyj­nej pio­sen­ki. Wszystkie środ­ki po temu są dozwo­lo­ne. Rządzi elek­tro­ni­ka i sam­ple, w dru­gim sze­re­gu są jed­nak licz­ne instru­men­ty aku­stycz­ne – dęte, stru­no­we, perkusyjne.