Menu Zamknij

Tag: Lauda

Lauda – Gennin

Nazwy Lauda uży­wa mał­żeń­stwo Iwona i Błażej Król. Błażej w duecie UL/KR i póź­niej solo jako Król (tak­że z pew­nym udzia­łem Iwony) jest boha­te­rem ostat­nich lat w pol­skiej muzy­ce nie­za­leż­nej – nagry­wał krót­kie, lirycz­ne pio­sen­ki opar­te na elek­tro­ni­ce i prze­two­rzo­nej gitarze.