Menu Zamknij

Tag: Leon Bridges

Leon Bridges – Coming Home

Opowieść mło­de­go czło­wie­ka o tym, jak drze­wiej bywa­ło. Słuchając „Coming Home”, łatwo o reflek­sję nad tym, co „praw­dzi­we”, a co zapa­mię­ta­ne, prze­two­rzo­ne, ide­ali­zo­wa­ne. Leon Bridges ma gita­rę, ciem­niej­szy odcień skó­ry i pasję, z któ­rą śpie­wa sta­ro­mod­ne, buja­ją­ce pio­sen­ki – jak z kano­nu wytwór­ni Stax i Motown.