Menu Zamknij

Tag: Maciej Cieślak

Lilly Hates Roses – Something To Happen

Dwoje mło­dych ludzi gra aku­stycz­ne pio­sen­ki. Jak to się sta­ło, że debiu­tu­ją w bar­wach wiel­kie­go kon­cer­nu? Kasia Golomska (l. 18, z Torunia) i Kamil Durski (l. 23, z Poznania) wygra­li kon­kurs talen­tów, zebra­li pochwa­ły od Marii Peszek, Piotra Roguckiego z Comy i dzien­ni­ka­rzy – i w nagro­dę dosta­li moż­li­wość wyda­nia płyty.

Natalia Fiedorczuk – wywiad

Przy oka­zji tek­stu gaze­to­we­go o nowej pol­skiej kobie­cej muzy­ce zada­łem parę pytań Natalii Fiedorczuk, żeby mieć z cze­go wybrać. Było parę godzin przed pre­mie­rą pły­ty Nathalie And The Loners „On Being Sane (In Insane Places)”. Odpowiedzi były na tyle cie­ka­we, że szko­da było­by je wyrzu­cać. Podzielę się nimi tutaj.