Menu Zamknij

Tag: Malawi

Tonga Boys – Vindodo

To już dru­ga pły­ta Tonga Boys wyda­na w pol­skiej fir­mie 1000Hz, któ­ra pre­zen­tu­je nagra­nia nie­za­leż­nych muzy­ków z Afryki. Zespół pro­po­nu­je coś mię­dzy muzy­ką tra­dy­cyj­ną ludu Tonga a współ­cze­snym klu­bo­wym popem.

The Very Best – MTMTMK

Zespół mala­wij­skie­go śpie­wa­ka Easu Mwamwayi oraz pocho­dzą­ce­go ze Szwecji lon­dyń­skie­go didże­ja Johana Hugo był sen­sa­cją sezo­nu parę lat temu, po debiu­tanc­kiej pły­cie „Warm Heart Of Africa”. Nowy album The Very Best powstał w sto­li­cy Malawi Lilongwe z udzia­łem amba­sa­do­rów muzy­ki afry­kań­skiej na świe­cie – takich jak Amadou & Mariam, Baaba Maal, K’naan.