Menu Zamknij

Tag: Marcin Lenarczyk

Lenar / Masecki / Zrałek – Fortepian Chopina

Marcin Masecki wydał wła­śnie, w cią­gu tygo­dnia, dwie pły­ty. Na jed­nej są ostat­nie sona­ty Beethovena zagra­ne „na głu­cho”, w zatycz­kach, bo kom­po­zy­tor, pisząc je, od daw­na był głu­chy. Tropem wcze­śniej­szej „Die Kunst der Fuge” Bacha, pły­ta uczło­wie­cza i aktu­ali­zu­je wybit­ne, zasty­głe dzieło.