Menu Zamknij

Tag: Maria Peszek

Maria Peszek – Jezus Maria Peszek

W spra­wie tej pły­ty napi­sa­no już dużo i w wie­lu miej­scach. Dawniej nie lubi­łem Marii Peszek, uwa­ża­łem ją za „tyl­ko” aktor­kę, któ­ra bawi się w muzy­kę. Teraz wresz­cie czu­ję w niej praw­dę. Ona nadal patrzy wyłącz­nie w lustro, ale już nie musi być najfajniejsza.