Menu Zamknij

Tag: Marla Cinger

1926 – 1926

Nazwa łaj­by to data nada­nia praw miej­skich Gdyni. Załoga to muzy­cy z doświad­cze­niem z takich grup jak Kiev Office i Marla Cinger. Kapitanem jest Bartosz Boro Borowski, gdyń­ski gita­rzy­sta, a zwłasz­cza ani­ma­tor sce­ny nie­za­leż­nej. A w jaki rejs wybie­ra się sta­tek o trzech masz­tach (gita­rach)?

Marla Cinger – Congs

Wygrywasz kon­kurs, nagry­wasz pły­tę. Jesteś z Trójmiasta, war­to cię spraw­dzić. Liderka Marli Cinger (tak, „Fight Club”), autor­ka więk­szo­ści reper­tu­aru Joanna Kucharska (bas Kiev Office) śpie­wa w sty­lu, któ­ry koja­rzy mi się z Edytą Bartosiewicz albo Kasią Sobczyk (tą dru­gą, zna­ną m.in. z grup Los Trabantos oraz Kasia i Wojtek).