Menu Zamknij

Tag: Martin Castillo’s Favorite Records Company

Mirt – Decaying Land

Nowa por­cja nagrań jed­ne­go z naj­bar­dziej ory­gi­nal­nych pol­skich muzy­ków. Tomasz Mirt z jed­nej stro­ny od lat budu­je syn­te­za­to­ry modu­lar­ne, a z dru­giej – wędru­je po dale­kich kra­jach, two­rząc nagra­nia terenowe.