Menu Zamknij

Tag: MC5

The Bohicas – The Making Of

Brzmienie debiu­tanc­kie­go albu­mu kwar­te­tu z Essex i rubie­ży Londynu przy­po­mi­na, że na począt­ku wie­ku fani gita­ro­we­go rock and rol­la mie­li z cze­go wybie­rać. U szczy­tu byli Amerykanie z The Strokes czy The Vines, a po chwi­li do gło­su doszli znacz­nie lep­si The Libertines ze sto­li­cy Wielkiej Brytanii.

Harry & The Callahans – Leather Highway (Midnight)

Zaczyna się od wzru­sza­ją­cej histo­rii zespo­łu z Detroit dzia­ła­ją­ce­go na począt­ku 70., czy­li w cza­sach trium­fu Iggy’ego Popa i Stooges, MC5 czy skąd­inąd pocho­dzą­cych The Sonics. Zespołem Harry & The Callahans miał dowo­dzić cha­ry­zma­tycz­ny per­ku­si­sta, któ­ry zmu­sił nawet człon­ków gru­py do zmia­ny personaliów.