Menu Zamknij

Tag: Melvins Lite

Melvins Lite – Freak Puke

Lite” w nazwie pole­ga na tym, że zwy­kły skład Melvins, gru­py uko­cha­nej przez ich lokal­ne­go naśla­dow­cę Kurta Cobaina, zawie­ra dwóch per­ku­si­stów. To bar­dzo powol­na i cięż­ka muzy­ka, gdzieś mię­dzy meta­lem a hard roc­kiem, mniej­sza o nazwy, z podwój­ną daw­ką wariac­twa i czar­ne­go humoru.