Menu Zamknij

Tag: Merge

Destroyer – Poison Season

Utalentowany pan Dan Bejar, alfa i ome­ga kana­dyj­skiej gru­py Destroyer, po dosko­na­łym popo­wym „Kaputt” sku­pił się na pra­cy w The New Pornographers, gdzie jest jed­nym z kil­ku lide­rów. Na nową rzecz Destroyera kazał cze­kać czte­ry lata.

Waxahatchee – Ivy Tripp

Trzecia pły­ta Waxahatchee (czy­li Katie Crutchfield, rocz­nik 1989, któ­ra nagraw­szy debiut, zwia­ła z Alabamy na Brooklyn) to zara­zem pierw­sza w wytwór­ni nie mikro. O arty­st­ce gło­śno było już przy „Cerulean Salt” (2013). Teraz roc­ko­wa, z fol­ko­wym zabar­wie­niem, Waxahatchee poka­zu­je przy­stęp­ne obli­cze, co nie ozna­cza kon­wer­sji na pop.

Lambchop – Mr. M

Muzycznie gru­pa z Nashville (!) zaj­mu­je się alt coun­try. Prawdziwi kow­bo­je czymś takim kar­mią świ­nie, z kolei wraż­li­wi i czu­li wiel­bi­cie­le muzycz­nej alter­na­ty­wy czczą to i kupu­ją na pły­tach w nie­miec­kiej wytwór­ni Glitterhouse (np. Walkabouts).