Menu Zamknij

Tag: Merkabah

Merkabah – Moloch

Łączenie sło­wa „jazz” ze sło­wem „hard­co­re” jest ryzy­kow­ne. Oba te gatun­ki są, powiedz­my, nie­zbyt żywot­ne. Tego rodza­ju sklej­ka zawsze wyglą­da na rekla­mo­wa­nie sta­rych kap­ci jako świe­żych (przed­ro­stek „post”) butów i skar­pet w jed­nym. Merkabah, kwin­tet z Warszawy, gra jed­nak muzy­kę dużo trud­niej­szą do nazwa­nia niż posthardore-jazz.