Menu Zamknij

Tag: Micro Fon

Oranżada – Once Upon A Train

Czwarta pły­ta Oranżady jest podró­żą kole­ją z Otwocka do war­szaw­skie­go Wawra. Płyta trwa tyl­ko 30 minut (i tak dłu­żej niż ww. podróż). Taki czas trze­ba wyko­rzy­stać efek­tyw­nie. Po „Once Upon A Train” zosta­je waż­ny nie­do­syt (oraz jesz­cze pięć sta­cji do Powiśla – por. książ­ki Malickiego).